Od bierności do aktywności” nr projektu: RPLU.11.01.00-06-0207/17

Okres realizacji: 2018-10-01 do 2019-11-30

  1. KRÓTKIE STRESZCZENIE PROJEKTU

Celem projektu Fundacji Aktywne Społeczeństwo jest aktywizacja społeczno- zawodowa 60 osób z niepełnosprawnościami zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z woj. Lubelskiego do 11.2019 roku poprzez realizację: poradnictwa psychologiczno- społecznego, treningu kompetencji i umiejętności społecznych, warsztatów miękkich kompetencji zawodowych, szkoleń/ kursów podnoszących kompetencje i kwalifikacje zawodowe, 3 miesięczny staż oraz poradnictwa zawodowego.

  1. GRUPA DOCELOWA

Osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu woj. Lubelskiego wyłącznie z wyłącznie z gmin, na terenie których odsetek osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa jest wyższy niż średnia dla województwa lubelskiego. Wsparciem objętych zostanie 60 osób z niepełnosprawnością (36K, 24M), doznających wykluczenia społecznego zgodnie z katalogiem osób, które można zaliczyć do grupy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym określonym w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020. Projekt jest skierowany do grup docelowych z WL z wyłącznie z gmin, na terenie których odsetek osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa jest wyższy niż średnia dla województwa lubelskiego (pracują lub zamieszkują na obszarze GOW w rozumieniu przepisów KC). Zgodnie z zasadą udzielenia wsparcia osobom najbardziej potrzebującym, Wnioskodawca postanowił skierować projekt do 100% OZN (KPR). Projekt nie będzie skoncentrowany na wsparciu os poniżej 18. roku życia tj. osoby w wieku poniżej 18 roku życia nie będą grupy docelowej w projekcie (KFS).

Uzasadnienie:

1. OZN

Jednym z najważniejszych powodów korzystania z pomocy społecznej w WL jest wysoka stopa bezrobocia – w WL wynosiła w 09.2017 8,9% a w GOW od 11,3% do 18,2 %. Wspieranie bezrobotnych mieszkańców zwłaszcza OZN wymaga rozmaitych działań aktywizujących mających na celu podniesienie ich potencjału zawodowego i wyrównanie szans na rynku pracy WL

bardziej narażone są na probl ubóstwa.

2.STATUS NA RYNKU PRACY:

W przypadku osób bezrobotnych wsparcie zostanie skierowane wyłącznie do osób z III profilem pomocy (10 UP). Pozostałą część grupy docelowej stanowić

będą osoby bierne zawodowo (50 UP)

3. Obszar

100% UP stanowią mieszkańcy woj. Lubelskiego – tyko gminy, na terenie których odsetek osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa jest wyższy niż średnia dla WL, a Wn podpisze z OPS umowę/porozumienia o współpracy w zakresie koordynacji aktywizacji społeczno – zawodowej UP, którzy zostali objęci działaniami aktywizacji zawodowej. Bez pomocy obszary te są zagrożone izolacją oraz pogłębianiem się niekorzystnych zjawisk społecznych: bieda, brak pracy, bezrobocie pokoleniowe, konieczność korzystania z pomocy społecznej czy POPŻ. Powiaty objęte wsparciem nie zapewniają skutecznej pomocy dla OZN. Brakuje Zakładów Aktywności Zawodowej, które wspierają OZN na rynku pracy.

5. WIEK I WYKSZTAŁCENIE

Wn zamierza objąć wsparciem OZN pow 18 r.ż. Wsparcie zostanie skierowane do osób o niskich kwalifikacjach ponieważ wśród OZN przeważają osoby o

niskim poziomie wykształcenia.

  1. SPOSÓB REALIZACJI PROJEKTU

– Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników/czek projektu w celu przygotowania i realizacji wsparcia w oparciu o ścieżkę uczestników projektu: 60 UP (36K,24M) x4 h.

– Blok miękkich kompetencji społecznych:

PORADN PSYCHOLOGICZNO – SPOŁECZNE -60 UP x 5 h,

GR WARSZTATY KOMPETENCJI I UM SPOŁ -5gr x 12 UP x 24 h (4 dni x 6 h),

– Blok miękkich kompetencji zawodowych:

Warsztat zawod kompetencji interpers: 60 UP (36K,24M). 5gr x 12 osób x 6h,

Rynek pracy i warsztat edukacyjny 60 UP (36K,24M). 5gr x 12 osób x 12h,

Warsztat autoprezentacji – 60 UP (36K,24M). 5gr x 12 osób x 6h,

– Szkolenia/Kursy podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe:

60UP (36K,24M). Zg z IŚR Szczeg brane będą pod uwagę branże i zawody w których istnieje największe zapotrzeb w WL zg z BAROMETREM ZAWODOÓW 2017R

– Staże zawodowe:

60UP (36K,24M) Stanowiska na stażu zostaną powiązane z tematyką szkoleń ,zgodne z IPD i pos dotychczas kwalif i kompetencji UP. Czas trwania stażu to 4 m-ce.

Pośrednictwo Pracy: 60UP (36K,24M) x 8h–Celem jest wsparcie w zakresie poszukiwania pracy oraz znalezienia zatrudnienie zgodne z posiadanymi i nabytymi kwalifikacjami, kompetencjami. Pośr realiz w ostatnich miesiącach stażu i po jego zakończeniu.

stypendia:

  • stypendium szkoleniowe (kompetencje, kwalifikacje): średnio 120 h x 8,54 zł = 1024,8 zł brutto brutto

  • stypendium stażowe 3 miesiące dla 60 uczestników: 1 281,16 brutto brutto/m-c

– wynagrodzenie dla opiekuna stażu: 750 zł brutto brutto/uczestnika projektu (max 2 ucz. na 1 opiekuna).

Zapewniamy dla uczestnika catering podczas niektórych zajęć, zwrot kosztów dojazdu na różne formy wsparcia, badania lekarskie, ubezpieczenie NNW.

Nazwa wskaźnika

Grupa docelowa

Liczba osób

Wskaźniki rezultatu

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub

wykluczeniem społecznym, które

uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu

programu

30

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub

wykluczeniem społecznym

poszukujących pracy po opuszczeniu

programu

27

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub

wykluczeniem społecznym pracujących

po opuszczeniu programu (łącznie z

pracującymi na własny rachunek)

14

Wskaźnik produktu

Liczba osób z niepełnosprawnościami

objętych wsparciem w programie (C)

60

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub

wykluczeniem społecznym objętych

wsparciem w programie [osoby]

60

 

Wartość projektu: 951 846,00 zł w tym dofinansowanie projektu z UE: 809 069,10 zł

Shopping Basket