Chemy być aktywni!

Nr RPDS.09.01.01-02-0071/19

Projekt „Chcemy być aktywni!” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne Działanie 9.1 Aktywna integracja Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja- konkursy horyzontalne Priorytet inwestycyjny Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie na podstawie umowy do dofinansowanie projektu nr RPDS.09.01.01-02-0071/19-00 podpisanej w dniu 07.02.2020r. pomiędzy Fundacją Aktywne Społeczeństwo a Województwem Dolnośląskim – Dolnośląskim Województwem Pracy.

Projekt realizowany jest przez Fundację Aktywne Społeczeństwo w partnerstwie z Centrum Rozwoju Zawodowego Katarzyna Frańczak

Projekt realizowany jest w okresie od 2020-01-01 do 2021-01-31.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa 60 osób (36K i 24M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie województwa dolnośląskiego do 01.2021roku poprzez realizację zaplanowanych działań w ramach Indywidualnej Ścieżki Reintegracji. Grupa docelowa w projekcie zgodna będzie z zakr. określonym dla drugiego typu projektu w ramach operacji 9.1.A w Reg. Konkursu i stanowić ją będzie 60 os zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie województwa dolnośląskiego. Proces wsparcia UP odbywa się w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej osoby, zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb.

Grupa docelowa w projekcie stanowi 60 osób (36K i 24M):

  • Osoby w wieku powyżej 18 roku życia

  • osoby bezrobotne

  • osoby bierne zawodowo 

Wartość projektu: 951 846,00 zł
w tym dofinansowanie projektu z UE: 809 069,10 zł
Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 60 osób z niepełnosprawnościami (36K,24M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z woj. lubelskiego wyłącznie z gmin,  na terenie których odsetek osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa jest wyższy niż średnia dla województwa lubelskiego do 11.2019 r poprzez realizację: poradnictwa psychologiczno – społecznego, treningu kompetencji i umiejętności społecznych, warsztatów miękkich kompetencji zawodowych, szkoleń/kursów podnoszących kompetencje i kwalifikacje zawodowe, 3 miesięcznych staży oraz poradnictwa zawodowego.

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

  1. Indywidualna diagnoza UP z opracowaniem Indywidualnej Ścieżki Reintegracji dla każdego UP

Wsparcie prowadzone będzie dla wszystkich uczestników projektu poprzez indywidualne spotkania z doradcą zawodowym (2 godziny) oraz z psychologiem (2godziny). Uczestnicy otrzymają zwrot kosztów dojazdu na wyżej wymienione spotkania.

  1. Blok miękkich kompetencji społecznych

Wsparcie realizowane będzie dla wszystkich UP. Spotkania odbywać się będą w systemie indywidualnym z UP oraz grupowym (1 grupa liczyć będzie 12 UP). Indywidualne spotkania z psychologiem odbywać się będą w wymiarze 4 godzin natomiast spotkania grupowe odbywać się będą w wymiarze 4 dni po 8 godzin.

Uczestnicy projektu otrzymają zwrot kosztów dojazdu.

  1. Blok miękkich kompetencji zawodowych

Zadanie realizowane będzie poprzez grupowe spotkania z trenerem/doradcą zawodowym w systemie grupowym przez 3 dni po 8 godzin. 1 grupa liczyć będzie 12 UP. Uczestnicy projektu otrzymają zwrot kosztów dojazdu.

  1. Szkolenie/ Kursy podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe

Celem szkoleń jest poprawa zdolności UP do podjęcia zatrudnienia poprzez nabycie kwalifikacji zawodowych i kompetencji zawodowych. Szkolenia są zgodne z zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałami UP oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego rynku pracy. Czas trwania szkolenia wynosi średnio 120h- 6godizn dziennie. Podczas szkoleń uczestnicy otrzymają wynagrodzenie w wysokości 6,89zł netto oraz zwrot kosztów dojazdu.

  1. Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy

Celem zadania jest wsparcie w zakresie poszukiwania pracy oraz znalezienia zatrudnienia zgodnego z posiadanymi i nabytymi kwalifikacjami, kompetencjami. Spotkania z pośrednikiem pracy odbywać się będą poprzez indywidualne spotkania z UP w wymiarze 6 godzin. Na spotkania z pośrednikiem pracy UP otrzymają zwrot kosztów dojazdu.

  1. Wysokiej jakości staże zawodowe

W stażach zawodowych uczestniczyć będą wszyscy UP. Staże zawodowe odbywać się będą przez 3 m-c. Wynagrodzenie za miesiąc stażu wynosi: 1033,70zł netto. Ponadto uczestnicy stażu otrzymają zwroty kosztów dojazdu.

Więcej informacji dotyczących projektu: „Chcemy być aktywni!” otrzymacie Państwo w Biurze Projektu: ul. Szeroka 6, 59-330 Ścinawa oraz pod numerem telefonu: 512141162.

Shopping Basket