Fundacja Aktywne Społeczeństwo zaprasza do udziału w projekcie:

„Zmiana na lepsze!”

nr RPLU.09.01.01-02-0104/19

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
w ramach
Osi IX Włączenie społeczne
Działanie 9.1 Aktywna integracja
Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne

Do udziału w projekcie zapraszamy 60 osób w tym 36 kobiet i 24 mężczyzn zamieszkujących teren województwa dolnośląskiego w wieku 18+
Preferowane są osoby korzystające z usług OPS, MOPS oraz Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020.
Grupę docelową stanowią osoby bierne zawodowe (30osób), bezrobotne (30 osób) w tym osoby niepełnosprawne.
Okres realizacji projektu: 01.01.2020 – 31.01.2021

Uczestnicy projektu przejdą przez działania w ramach Indywidualnej Ścieżki Reintegracji,

  • Kursy/Szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje,
  • Staże zawodowe (3 miesiące),
  • Pośrednictwo pracy,
  • Zwrot kosztów dojazdu

Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia

Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wartość projektu: 995 211,75zł
Kwota dofinansowania: 945 451,16zł

Shopping Basket